Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum elektronikus formában kerül  iktatásra, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.presta.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://presta.hu/content/3-aszf-altalanos-szerzodesi-feltetelek

Szolgáltatók adatai: 

A szolgáltató neve: Kóré Péter Levente Egyéni Vállalkozás.

A szolgáltató székhelye: Újszékely község, Székelyszenterzsébet 537292 15. szám 

Cégjegyzékszáma: F19/3/2022
Adószáma:  45440281
Telefonszáma: +36 70 4212 692

Bankszámlaszám: RO87OTPV260000681351RO03
Bank: OTPBANK

és

A szolgáltató neve: KORELVISION KFT

A szolgáltató székhelye: Marosvásárhely Szabadság utca 2/A 540031 

Cégjegyzékszáma: J26/570/05.04.2023
Adószáma:  RO48057605
Telefonszáma: +36 70 4212 692

Bankszámlaszám: RO46OTPV630001558680RO01 
Bank: OTPBANK

Elérhetősége:

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@presta.hu

 weboldal: www.presta.hu

A presta.hu Internetes Áruházban böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet. A vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. Az áruházban mindenki jogosult vásárolni, aki érvényes adatokkal regisztrálta magát, és elfogadja a ÁSZF feltételeit. A  jogszabályi kötelezettségeket, jogokat és az ÁSZF-t az Impresszum alatt találja.

Fizetési módok
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Szállítási módok

Digitálisan, e-mailen keresztül küldött letöltőlink formájában, valamint felhasználói fiókból elérhető letöltőlink segítségével.

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a román jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, azzal automatikusan elfogadja a Barion grantConsent eseményt, amely által anonimizált adatokat küldünk a Barion fizetési kapu fele..

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Rendelés menete

-  Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

-  Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

-  Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.

-  Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár tartalma” ikonra kattintva.

-  Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

- Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, megadja a szállítási címet. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz

A fizetendő végösszegről a vásárló a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A Szolgáltató a számlát elektronikus PDF formátumban küldi a Felhasználó részére, a rendeléskor megadott e-mail címre. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához.

-A vevő elfogadja, hogy aránytalan olcsó termék ár és magas szállítási költség esetén töröljük a rendelést.

-   Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

- Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

-  A megrendelések leadására 0-24 órába lehetőség van. A rendelések feldolgozása általában azonnal megtörténik. 

- Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 30 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ellenkező esetben a Vevő egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

- Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül visszatéríteni.

-  szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

A vállalkozó elállási joga

A vállalkozó elállhat a szerződéstől, amennyiben a vásárlás folyamata során valamilyen fent megjelölt számítástechnikai, műszaki probléma okából valamilyen téves tartalmú szerződés jött létre , illetve elállási jog van akkor is, amikor a vállalkozónak nincs aktuálisan raktárkészleten a megrendelt termék. A vállalkozó csak cselekvőképességgel rendelkező, 18. éven felüli személyekkel köt szerződést.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 70 4212692

Internet: www.presta.hu

E-mail: info@presta.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


Szerzői jogok

1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Egyéb rendelkezések

1. A PrestaHU Online áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

3. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést (rendeltetésszerű termék megrendelés), és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről(ÁSZF elfogadása), hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

4. A weboldalon megtalálható termékek(modulok) csak egy darab weboldalhoz(domain névhez) használhatóak fel. A domain nevet, amelyre a modul telepítve lesz a rendelés során kötelező megadni. Több domain-en való használat esetén felár fizetendő, ez esetben kérjük felkeresni az ügyfélszolgálatot a felár megállapítása érdekében (modulonként eltérő lehet).

5. A weboldalon megtalálható termékek(modulok) licenszeltek, azaz megállapítható amennyiben olyan domain címen kerülnek telepítésre amely nem szerepel a rendeléskor megadott weboldal címek között. Ez esetben felszólításra szükséges a modult azonnal eltávolítani, vagy megfizetni az modul aktuális árát. 

6. A 2022 Februárban megjelenő akciós csomagok (Basic, Pro, Enterprise) esetében nincs lehetőség kedvezményes támogatási időszak hosszabbításra, viszont lehetőség van "újra" vásárolni az aktuális termékcsomagot- ezzel kiterjesztve a támogatási időszakot újabb 1 évvel - , abban az esetben is ha a szóban forgó csomag már nem elérhető az új vásárlók számára.